07/08/2012 Διακήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια υλικών (έτοιμου σκυροδέματος & σιδηρού οπλισμού)" στα πλαίσια του έργου "Οδοποιία αγροτικών δρόμων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Αριθ. πρωτ. 15305/31-07-2012

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (έτοιμου σκυροδέματος & σιδηρού οπλισμού) στα πλαίσια του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 87.507,27€ (με ΦΠΑ 23%) και χρηματοδοτείται από Τακτικά Έσοδα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η του μήνα Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ. 700 06), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με Φ.Π.Α.).

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από τη επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης, δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό (πληροφορίες Λιοντάκη Σοφία τηλ. 28913 40401, fax: 28913 40417) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr.

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης