03/05/2017 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

αρ. πρωτ. 5131/02-05-2017

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 108.872,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 26η Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, μέχρι την 31η Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.

3. Συνεταιρισμοί.

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. (1.756,00€). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ομοίως σε ποσοστό 2% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) των προσφερόμενων ειδών ή ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40406, fax: 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος:  Δαγκωνάκη Ζαχαρένια), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 

 Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης