04/11/2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια σωλήνων ομβρίων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ. 22128/21-10-2013

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 26/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 750,00€. Σε περίπτωση που δίδεται προσφορά για τμήμα του συνόλου των ειδών η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το ίδιο ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με το ΦΠΑ) των προσφερόμενων ειδών.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και η πίστωση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 25η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή .

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28913-40311 (αρμόδιος υπάλληλος κος Μιχάλακας Δημ.).

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης