02/08/2016, Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια σκυροδέματος"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

αρ. πρωτ. 11001/26-07-2016

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος».

Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 35.000,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου 2003ΣΕ05500005 και ΣΑΤΑ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19η Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 10.30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 564,52€ ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης προ ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του, ή ομολογιών δημοσίου, τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.minoapediadas.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Θραψανό Τ.Κ. 70006 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος: Σοφία Λιοντάκη τηλ: 28913 40401, FAX: 28913 40417.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης