Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
  3. Βεβαίωση Πολεοδομίας ότι η περιοχή είναι εντός σχεδίου πόλεως