Χορήγηση βεβαίωσης σήμανσης, προτεραιότητας οδών

  1. Αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
  3. Σε περίπτωση ατυχήματος: Αντίγραφο δελτίου συμβάντος της τροχαίας