Επίδομα Τυφλότητας

 

Δικαιοούχοι Επιδόματος Τυφλότητας :

α) Οι στερημένοι της οράσεως κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 958/79 των οποίων η οπτική οξύτητα δε βελτιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο (θεραπεία, εγχείρηση, φακούς κ.λ.π.).

β) Οι επαναστηριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 958/79.

γ) Οι υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ. ΑΝ) Ευρωπαϊκή σύμβαση και οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 958/79.

δ) Οι κρινόμενοι ως ανίκανοι, λόγω απωλείας της αισθήσεως του φωτός που παίρνουν βοήθημα για τα παιδιά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4051/61 και του Β.Δ. 669/61, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 958/79.

ε) Διαφυλασσομένων των λοιπών προϋποθέσεων του Ν. 958/79, τα πρόσωπα που παίρνουν σύνταξη ή άλλου είδους ασφαλιστική παροχή για την τυφλότητα από το Δημόσιο ή από ασφαλιστικό φορέα εκτός και αν παίρνουν από τις ανωτέρω πηγές ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση για την τυφλότητα ίση ή μεγαλύτερη από το χρηματικό βοήθημα του Ν. 958/79, αν όμως παίρνουν μικρότερη καταβάλλεται σ' αυτούς η διαφορά.

στ) Οι τυφλοί που έχουν εγγραφεί στα μητρώα τυφλών που τηρούν οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιών. (άρθρο 1 ΚΥΑ 1480/06.07.1981 (ΦΕΚ 457/04.08.1981 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. Γ4/Φ.421/οικ. 1143/1985 (ΦΕΚ 228/1985 τεύχος Β') ΚΥΑ)

Κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ. 27458/29.12.2011 (ΦΕΚ 3046/30.12.2011 τεύχος Β') καταγράφησαν από 1-2-2012 μέχρι 16-3-2012 μέσω των ΚΕΠ οι δικαιούχοι καταβολής των προνοιακών επιδομάτων.
 

 

Τα δικαιολογητικά, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση του Επιδόματος Τυφλότητας είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά & Οδηγίες

Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση