Παραβάσεις ΚΟΚ και πρόστιμα

  1. Έντυπο του προστίμου
  2. Δελτίο ταυτότητας
  3. Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ)