Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

  1. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
  2. Αν έχει γίνει διακοπή, βεβαίωση από ΔΕΗ πότε έγινε η διακοπή
  3. Tο Ε9 της εφορίας.
  4. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας(αν υπάρχει).