ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1.Εργαζάκης Βασίλειος(τηλ. επικοινωνίας:28913-40123,6979212007) -Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, Διοίκησης & ΚΕΠ, με τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

  

 • Λειτουργίας του προγράμματος «Διαύγεια».
 • Εποπτείας και ευθύνης ∆ιοικητικών θεμάτων και συγκεκριμένα:

 i. Εποπτείας και ευθύνης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ημοτολογίου, ∆ημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιεκπεραίωσης. 

ii. Εποπτείας του συνόλου του προσωπικού του ∆ήμου, συνεπικουρούμενος από το Γενικό Γραμματέα και τους αντιδημάρχους στον τομέα τον οποίων υπάγεται το προσωπικό.

 iii. Έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των Δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

 iv. Έκδοσης των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

v.  Λειτουργίας των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών.

 vi. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ∆.Ε. Καστελλίου .
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική  Ενότητα Καστελλίου.
 • Λειτουργίας των ΚΕΠ.

2. Πατρωνάκης Γεώργιος(τηλ.επικοινωνίας :28913-40319,40334 ,κιν. 6938933360)-Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας,Καθαριότητας,Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

 

 • Ευθύνης των ∆ασών.  
 • Παιδικών χαρών .
 • Κοιμητηρίων .
 • Εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού .
 • Ευθύνης της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήμου, της αποκομιδής και Διαχείρισης των αποβλήτων. 
 • Επίβλεψης μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου .
 • Μέριμνας για Δράσεις που αφορούν σε αδέσποτα ζώα.  
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Θραψανού .
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική  Ενότητα  Θραψανού .     

 

3.Γενιτσαρίδης Πρόδρομος(τηλ.επικοινωνίας:28913-40339,κιν. 6972801241)-Αντιδήμαρχος Οικονομικών και αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

 • Ευθύνης των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Ελέγχου, ∆ημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προμηθειών,  Λογιστηρίου-∆ιπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Συνυπογραφής των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των Δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 114 Α΄/2006, άρθρο 22 Β.∆. 15-06-1959, ΦΕΚ 114 Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 • Λειτουργίας του Γραφείου Προμηθειών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη Διεκπεραίωση και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων Διαδικασιών  για οποιαδήποτε μορφή προμήθειας, είτε αναλώσιμων, είτε άλλων υλικών, στην οποία προχωράει ο ∆ήμος. Την υπογραφή των συμβάσεων έχει ο Δήμαρχος.
 • Έκδοσης αδειών και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • ∆ιαφήμισης και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας Διαφήμισης.
 • ∆ημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασίας και Διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 
 • Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001).
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Αρκαλοχωρίου.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.
 • Υπογραφής της επιβολής προστίμων.

4. Δερμιτζάκης Ζαχαρίας(τηλ. Επικοινωνίας :28913-40420,6946169261)-Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Τουριστικής Προβολής, με τις παρακάτω  αρμοδιότητες: 

 • Εποπτείας και ευθύνης των Τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης  Έργων Υπαίθριων Χώρων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης Έργων.
 • Λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης που είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και τις κινήσεις των οχημάτων του ∆ήμου, τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη Διαχείριση υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.   
 • Αγροτικής οδοποιίας.
 •  Αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών τεχνικών έργων. 
 • Ευθύνης του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. 
 • ∆ιαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 • Ανάπτυξης Δράσεων τουριστικής προβολής.   

     Η λειτουργία των ∆ημοτικών και λαϊκών αγορών, καθώς και των εμποροπανηγύρεων ανατίθενται στους Προέδρους των Συμβουλίων της ∆ημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου και της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη εποπτείας της άσκησης υπαίθριων εμπορικών Δραστηριοτήτων και χορήγησης των σχετικών αδειών.   

 5.  Εντεταλμένο ημοτικό Σύμβουλο σε θέματα ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρονάκη Αντώνιο, με αρμοδιότητες εποπτείας και σε θέματα:

 • Προστασίας της Δημόσιας υγείας, υγειονομικού ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων, προστασίας του καταναλωτή.
 • Υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόνοιας απόρων και αστέγων, Δράσεις εθελοντισμού και τοπικών Δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, απασχόλησης. 
 • Εποπτείας και ευθύνης γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, περ. ε του Κ∆Κ .
 • Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 
 • Κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.

6.  Εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και με κατά τόπο αρμοδιότητες στη ∆ημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πλεύρη Ευάγγελο, για θέματα:

 • Συντονισμού και επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας.
 • ∆ημοτικής συγκοινωνίας – κυκλοφοριακού και ιδίως : i. Τη ∆ημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)  και του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Αρκαλοχωρίου.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική  Ενότητα Αρκαλοχωρίου.  

7.  Εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο Πρωτογενή Τομέα και με κατά τόπο αρμοδιότητες στη ∆ημοτική Ενότητα Θραψανού, το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ταμιωλάκη Γεώργιο, για θέματα:

 • Άρδευσης – ∆ικτύων .
 • Συντήρησης και Διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων .
 • Γραφείων αγροτικής ανάπτυξης. 
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)  και του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Eνότητας Θραψανού.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού.    

8.  Εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο Παιδείας και με κατά τόπο αρμοδιότητες στη ∆ημοτική Ενότητα Καστελλίου, το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βιδάκη Κων/νο, για θέματα:

 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)  και του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Καστελλίου. 
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική  Ενότητα Καστελλίου.

9.   Εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο με κατά τόπο αρμοδιότητες στη ∆ημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κ. Μανουρά Αριστείδη, για θέματα:

 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο– Ληξιαρχείο) και του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Αρκαλοχωρίου. 
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται. 

Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο(ΠΑΤΡΙΣ,ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ) κατά το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδος

 • Αντιγράψτε το κείμενο, όπως ακριβώς εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα
 • captcha

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάιος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<< >>

Δράσεις και Σύνδεσμοι

 • banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
 • banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
 • banner Image

Τελευταία Νέα

...περισσότερα...